PRÍHOVOR / WELCOME

PRÍHOVOR / WELCOME

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

je pre mňa veľkou cťou, že Vás ako predseda organizačného výboru môžem privítať na oficiálnych webových stránkach Kongresu Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v Košiciach v dňoch 6. až 8. októbra 2016.

V prvom rade mi dovoľte, aby som Vás v mene organizačného výboru kongresu, v mene výboru STS, v mene prezidentky našej spoločnosti p. MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD, MHA a v neposlednom rade i v mene svojom na tento kongres čo najsrdečnejšie pozval.

Program kongresu, ktorý pre Vás spolu s našimi partnermi a kolegami zo zahraničia pripravujeme, bude reflektovať multidisciplinárny rozmer transplantačnej a regeneračnej medicíny. Našim záujmom je, aby sme vytvorili priestor pre tie medicínske špecializácie a výskumné odbory, ktoré sa transplantačnej a regeneračnej medicíny dotýkajú.
Pri stretnutí spolu s Vami chceme hľadať prieniky a možnosti na spoluprácu v klinickej praxi i vo vedeckom výskume.

V odbornom programe chystáme okrem viacerých hodnotných sekcií dva edukačné predkongresové kurzy pre nefrológov a anestézioló­gov, samostat­nú sekciu venovanú regeneračnej medicíne a spoločnú odbornú sekciu Slovenskej transplantologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Transplantológia a regeneračná medicína oficiálne patria medzi priority biomedicínskeho výskumu na Slovensku do roku 2020. Špičkoví odborníci zo Slovenska i zo zahraničia budú prezentovať výsledky svojej práce i svoje názory na budúcnosť transplantačnej a regeneračnej medicíny.

Verím, že kongres bude pre nás všetkých zaujímavý a inšpiratívny a prispeje nielen k zlepšeniu každodennej odbornej práce, ale aj ku skvalitneniu vedeckého výskumu, ktorý je pre transplantológiu a inovačnú medicínu tak potrebný.

Teším sa na stretnutie s Vami v Košiciach v dňoch 6. až 8. októbra 2016, priatelia.

S úctou,

 

Mudr. Luboslav Bena Phd.

 

 

Témy

Darcovstvo orgánov
Transplantácie orgánov a tkanív
Regeneračná medicína, tkanivové bankovníctvo 
Ošetrovateľstvo v transplantológii 
Varia

 

 

 

TOPICS

Organ Donation 
Transplantations of Organs and Tissues 
Regenerative Medicine, Tissue Banking 
Nursing care in Transplantology 
Varia

 

 

Sprievodné aktivity / Accompanying activities

6.10.2016 Spo­ločensko-diskusný večer Dolná brána Košice / Social and discussion evening – The Dolná brána Košice 

                  Cena vstupenky: 10 eur

7.10.2016 Spo­ločensko-diskusný večer Štátne divadlo Košice / Social and discussion evening in the State Theatre Košice

                  Cena vstupenky: 20 eur

Vstupenky je možné si objednať na email adrese zuzana.trebaticka@tajpan.com alebo zakúpiť na mieste podujatia.

 

Pokyny pre aktívnych účastníkov

Pokyny pre prípravu prednášok

Žiadame pripraviť na prezentáciu len súbory vytvorené v operačných systémoch Windows. V prípade multimediálnej projekcie je nevyhnutné dodať súbory na prenosných médiách (USB, DVD). Odporúčame pripravovať prezentácie v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px (statické obrázky aj videá). Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené v programe. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny pre prípravu prednášok na MINI ORAL sekciu

Žiadame pripraviť prezentáciu v programe MS PowerPoint v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px, maximálne 5 slidov v prezentačnom čase 4 minúty, diskusia 1 minúta. Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny na prípravu e:posteru

Žiadame elektronický poster pripraviť v operačných systémoch Windows (formát .ppt, .pdf), v rozlíšení 

1920 (v) x 1080 (š) px. E:poster bude dostupný po celý čas trvania kongresu na LCD obrazovkách.

Postery je potrebné odovzdať najneskôr do 26.9.2016 na adresu: zuzana.trebaticka@tajpan.com

 

Dôležité Dátumy / Key dates

Termín pre online registráciu na podujatie: do 20. 09. 2016 Deadline for online registration for the event: by 20. 09. 2016
Termín na zaslanie abstraktov: UZAVRETÉ Deadline for submission of the abstracts: CLOSED

 

 

Oficiálny jazyk / Official Language

Oficálny jazyk pre kongres je slovenský, český a anglický jazyk.
The official language for this conference is Slovak, Czech and English language.