PRÍHOVOR / WELCOME

PRÍHOVOR / WELCOME

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

je pre mňa veľkou cťou, že Vás ako predseda organizačného výboru môžem privítať na oficiálnych webových stránkach Kongresu Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v Košiciach v dňoch 6. až 8. októbra 2016.

V prvom rade mi dovoľte, aby som Vás v mene organizačného výboru kongresu, v mene výboru STS, v mene prezidentky našej spoločnosti p. MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD, MHA a v neposlednom rade i v mene svojom na tento kongres čo najsrdečnejšie pozval.

Program kongresu, ktorý pre Vás spolu s našimi partnermi a kolegami zo zahraničia pripravujeme, bude reflektovať multidisciplinárny rozmer transplantačnej a regeneračnej medicíny. Našim záujmom je, aby sme vytvorili priestor pre tie medicínske špecializácie a výskumné odbory, ktoré sa transplantačnej a regeneračnej medicíny dotýkajú.
Pri stretnutí spolu s Vami chceme hľadať prieniky a možnosti na spoluprácu v klinickej praxi i vo vedeckom výskume.

V odbornom programe chystáme okrem viacerých hodnotných sekcií dva edukačné predkongresové kurzy pre nefrológov a anestézioló­gov, samostat­nú sekciu venovanú regeneračnej medicíne a spoločnú odbornú sekciu Slovenskej transplantologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Transplantológia a regeneračná medicína oficiálne patria medzi priority biomedicínskeho výskumu na Slovensku do roku 2020. Špičkoví odborníci zo Slovenska i zo zahraničia budú prezentovať výsledky svojej práce i svoje názory na budúcnosť transplantačnej a regeneračnej medicíny.

Verím, že kongres bude pre nás všetkých zaujímavý a inšpiratívny a prispeje nielen k zlepšeniu každodennej odbornej práce, ale aj ku skvalitneniu vedeckého výskumu, ktorý je pre transplantológiu a inovačnú medicínu tak potrebný.

Teším sa na stretnutie s Vami v Košiciach v dňoch 6. až 8. októbra 2016, priatelia.

S úctou,

 

Mudr. Luboslav Bena Phd.

 

 

Témy

Darcovstvo orgánov
Transplantácie orgánov a tkanív
Regeneračná medicína, tkanivové bankovníctvo 
Ošetrovateľstvo v transplantológii 
Varia

 

 

 

TOPICS

Organ Donation 
Transplantations of Organs and Tissues 
Regenerative Medicine, Tissue Banking 
Nursing care in Transplantology 
Varia

 

 

Sprievodné aktivity / Accompanying activities

6.10.2016 Spo­ločensko-diskusný večer Dolná brána Košice / Social and discussion evening – The Dolná brána Košice 

                  Cena vstupenky: 10 eur

7.10.2016 Spo­ločensko-diskusný večer Štátne divadlo Košice / Social and discussion evening in the State Theatre Košice

                  Cena vstupenky: 20 eur

Vstupenky je možné si objednať na email adrese zuzana.trebaticka@tajpan.com alebo zakúpiť na mieste podujatia.

Dôležité Dátumy / Key dates

Termín pre online registráciu na podujatie: do 20. 09. 2016 Deadline for online registration for the event: by 20. 09. 2016
Termín na zaslanie abstraktov: do 21. 08. 2016 Deadline for submission of the abstracts: by 21. 08. 2016

 

 

Oficiálny jazyk / Official Language

Oficálny jazyk pre kongres je slovenský, český a anglický jazyk.
The official language for this conference is Slovak, Czech and English language.